PUP Chodzież

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia

do 6 miesięcy

pozostali bezrobotni

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą również ubiegać się o przyznanie BONU STAŻOWEGO

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

W razie pytań prosimy o kontakt:

imię i nazwisko: Lidia Meller
adres email:

23
tel.: 67 3875 658
pokój nr:
13

 

Formularze do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 4 ]
plik w formacie DOC INFORMACJE OGÓLNE 04-02-16 14:01 47.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 47.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX WNIOSEK O SKIEROWANIE BEZROBOTNYCH NA ODBYCIE STAŻU 04-02-16 14:01 28.09KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 28.09KB) pobierz
plik w formacie DOCX SPRAWOZDANIE Z ODBYTEGO STAŻU - DRUK 04-02-16 14:02 11.42KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.42KB) pobierz
plik w formacie DOCX OPINIA PO ZAKOŃCZENIU STAŻU - DRUK 04-02-16 14:02 11.39KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.39KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Radosław Kwiatkowski 2014-11-13 14:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5141

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl